GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಕಳಂಜಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಶೋಧ ಎಂ8971302109
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಕಳಂಜಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಶೋಧ ಎಂ8971302109
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಕಳಂಜಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಕೆ9480161993
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಕಳಂಜಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಂ.ಕೆ ಗಣೇಶ್9448725498
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಕಳಂಜಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪುಷ್ಪಾವತಿ9880265760
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಕಳಂಜಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಂ.ಕೆ ಗಣೇಶ್9448725498
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಕಳಂಜಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪುಷ್ಪಾವತಿ9880265760
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಕಳಂಜಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸೌಮ್ಯ ಕೆ9880222593
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಕಳಂಜಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಶೋಧ ಎಂ8971302109
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಕಳಂಜಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸೌಮ್ಯ ಕೆ9880222593
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಕಳಂಜಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸೌಮ್ಯ ಕೆ9880222593
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಕಳಂಜಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಕೆ9480161993
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಕಳಂಜಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ರವಿಪ್ರಸಾದ್9448501662
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಕಳಂಜಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪುಷ್ಪಾವತಿ9880265760
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಕಳಂಜಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ರವಿಪ್ರಸಾದ್9448501662