GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯದೇವಚಳ್ಳಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಂ. ದಿವಾಕರ9449779339
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯದೇವಚಳ್ಳಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಭುವನೇಶ್ವರಿ ಎಚ್9483075348
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯದೇವಚಳ್ಳಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೈಲೇಶ್ ಅಂಬೆಕಲ್ಲು9448164618
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯದೇವಚಳ್ಳಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪುಷ್ಪಾಕರ ಎಂ9448690714
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯದೇವಚಳ್ಳಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸೌಮ್ಯಲತಾ ಎನ್7760139256
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯದೇವಚಳ್ಳಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಮೂಲೆತೋಟ9731854797
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯದೇವಚಳ್ಳಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮೋಹಿನಿ ಎ9482916339
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯದೇವಚಳ್ಳಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮೋಹಿನಿ ಎ9482916339
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯದೇವಚಳ್ಳಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್9481022583
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯದೇವಚಳ್ಳಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಂ. ದಿವಾಕರ9449779339
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯದೇವಚಳ್ಳಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಭುವನೇಶ್ವರಿ ಎಚ್9483075348
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯದೇವಚಳ್ಳಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಮೂಲೆತೋಟ9731854797