GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕಾಕನೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಂಗಪ್ಪ.ಕೆ.ಎಸ್9980667835
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕಾಕನೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ.ಜಿ.ಎಸ್9743185633
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕಾಕನೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗರಾಜ9535977760
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕಾಕನೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪರಶುರಾಮಪ್ಪ9964660823
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕಾಕನೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗರತ್ನಮ್ಮ.ಬಿ9901680292
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕಾಕನೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಲಿತಮ್ಮ9844729238
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕಾಕನೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲತಮ್ಮ9845917088
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕಾಕನೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಂ.ಶೋಭ8861689461
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕಾಕನೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಮತ9731309672
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕಾಕನೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್.ಎಸ್.ಕಲ್ಲೇಶಪ್ಪ9901092127
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕಾಕನೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಂಗಪ್ಪ.ಕೆ.ಎಸ್9980667835
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕಾಕನೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೌಡ್ರ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್9900593964
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕಾಕನೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಿ.ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ9901908572
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕಾಕನೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತಿಪ್ಪಮ್ಮ9901869913
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕಾಕನೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ9980636493