GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೊರಟೀಕೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎನ್ ಬಿ ಕರಿಬಸಪ್ಪ9900706916
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೊರಟೀಕೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ಎಸ್ ಚಂದ್ರಮ್ಮ9731480572
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೊರಟೀಕೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿ ಎಸ್ ದೇವರಾಜ9740729661
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೊರಟೀಕೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಿ ಕೆ ಕವಿತಾಕುಮಾರಿ8971604522
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೊರಟೀಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅನುಸೂಯಮ್ಮ9980343223
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೊರಟೀಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಭಾಗ್ಯಜ್ಯೋತಿ9740685143
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೊರಟೀಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ಬಿ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ9741749946
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೊರಟೀಕೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಭಾಗ್ಯಜ್ಯೋತಿ9740685143
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೊರಟೀಕೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಭಾಗ್ಯಜ್ಯೋತಿ9740685143
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೊರಟೀಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಿ ಕೆ ಕವಿತಾಕುಮಾರಿ8971604522
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೊರಟೀಕೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅನುಸೂಯಮ್ಮ9980343223
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೊರಟೀಕೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎನ್ ಬಿ ಕರಿಬಸಪ್ಪ9900706916
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೊರಟೀಕೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ಬಿ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ9741749946
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೊರಟೀಕೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ಎಸ್ ಚಂದ್ರಮ್ಮ9731480572
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೊರಟೀಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ಎಸ್ ಚಂದ್ರಮ್ಮ9731480572