GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿದುರ್ವಿಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಹಮ್ಮದ್ ಷಪೀ9972378556
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿದುರ್ವಿಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ .ಎಸ್9119181315
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿದುರ್ವಿಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಗರಾಜಪ್ಪ9686847393
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿದುರ್ವಿಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಕಲಾ .ಹೆಚ್9972911392
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿದುರ್ವಿಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಜಯ್ಯ .ಎಸ್8861610797
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿದುರ್ವಿಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಹಮ್ಮದ್ ಷಪೀ9972378556
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿದುರ್ವಿಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಗರಾಜಪ್ಪ9686847393
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿದುರ್ವಿಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಕಲಾ .ಹೆಚ್9972911392
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿದುರ್ವಿಗೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪುಷ್ಪಾವತಿ .ಎಲ್.ಎಸ್8197434125
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿದುರ್ವಿಗೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಾಂತಮ್ಮ8105084053
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿದುರ್ವಿಗೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕುಮಾರಪ್ಪ .ವಿ.ಎ9591112447
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿದುರ್ವಿಗೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕರಿಯಮ್ಮ9008907437
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿದುರ್ವಿಗೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಗರಾಜಪ್ಪ9686847393
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿದುರ್ವಿಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಜಯ್ಯ .ಎಸ್8861610797
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿದುರ್ವಿಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ .ಎಸ್9119181315