GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿದಾಗಿನಕಟ್ಟೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹಾಲಮ್ಮ9964904020
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿದಾಗಿನಕಟ್ಟೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ9731069672
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿದಾಗಿನಕಟ್ಟೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೇಖರಪ್ಪ9008706898
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿದಾಗಿನಕಟ್ಟೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೂಪ9731069600
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿದಾಗಿನಕಟ್ಟೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಾಕಮ್ಮ8748092349
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿದಾಗಿನಕಟ್ಟೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಂಕ್ರಪ್ಪ9980451095
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿದಾಗಿನಕಟ್ಟೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಷ್ಮೀಬಾಯಿ9742291564
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿದಾಗಿನಕಟ್ಟೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಲಿತಮ್ಮ9663859984
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿದಾಗಿನಕಟ್ಟೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರತ್ನಮ್ಮ9632906889
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿದಾಗಿನಕಟ್ಟೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪಿ.ನಂಜಪ್ಪ9964610025
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿದಾಗಿನಕಟ್ಟೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಿರ್ಮಲ8861393348
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿದಾಗಿನಕಟ್ಟೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಟರಾಜ.ವೈ9972256649
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿದಾಗಿನಕಟ್ಟೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಹಾಂತೇಶ್ ವೈ.ಟಿ9535729763
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿದಾಗಿನಕಟ್ಟೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹನುಮಂತಪ್ಪ7353527207
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿದಾಗಿನಕಟ್ಟೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಜಪ್ಪ.ಬಿ.ಎಸ್9902994103
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿದಾಗಿನಕಟ್ಟೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಣೇಶ್.ಎ.ಆರ್9591047458