GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಲ್ಲಿಹಂಕಲುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿ ರೂಪ8105435958
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಲ್ಲಿಹಂಕಲುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಆರ್ ಗೀತಾ9379893746
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಲ್ಲಿಹಂಕಲುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಿ.ಎಸ್ ರಾಜಶೇಕರ್8861978834
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಲ್ಲಿಹಂಕಲುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್ ಈ ರುದ್ರಪ್ಪ9900362769
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಲ್ಲಿಹಂಕಲುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಸ್.ಸುಮ9535575549
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಲ್ಲಿಹಂಕಲುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೀತಾ ಜಿ ಕೆ9902324585
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಲ್ಲಿಹಂಕಲುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್ ಈ ರುದ್ರಪ್ಪ9900362769
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಲ್ಲಿಹಂಕಲುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೃತಿ ಕೆ.ಪಿ9535514487
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಲ್ಲಿಹಂಕಲುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಿ.ಎಸ್ ರಾಜಶೇಕರ್8861978834
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಲ್ಲಿಹಂಕಲುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಆರ್ ಗೀತಾ9379893746
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಲ್ಲಿಹಂಕಲುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿ ರೂಪ8105435958
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಲ್ಲಿಹಂಕಲುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಿ.ಎಸ್ ರಾಜಶೇಕರ್8861978834
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಲ್ಲಿಹಂಕಲುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೃತಿ ಕೆ.ಪಿ9535514487
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಲ್ಲಿಹಂಕಲುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯಭೋವಿ9740081879
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಲ್ಲಿಹಂಕಲುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯಭೋವಿ9740081879