GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿತ್ಯಾವಣಿಗೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹನುಮಮ್ಮ.ಕೆ.ಎಂ9845338913
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿತ್ಯಾವಣಿಗೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಧಾಕರ.ಟಿ9964367944
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿತ್ಯಾವಣಿಗೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಂಗಮ್ಮ.ವಿ7026561150
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿತ್ಯಾವಣಿಗೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪರಮೇಶ್ವರಾಧ್ಯ.ಎಂ.ಎಸ್9986967575
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿತ್ಯಾವಣಿಗೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಮೀವುಲ್ಲ.ಎನ್9916726132
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿತ್ಯಾವಣಿಗೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಹದೇವಪ್ಪ.ಟಿ.ಎಸ್9844324262
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿತ್ಯಾವಣಿಗೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಡಿ.ಕುಮಾರನಾಯ್ಕ9741295239
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿತ್ಯಾವಣಿಗೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನೇತ್ರಾವತಿ9945799409
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿತ್ಯಾವಣಿಗೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅನುಸೂಯಮ್ಮ9945706875
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿತ್ಯಾವಣಿಗೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸರಿತಾ.ಬಿ.ಆರ್8722208884
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿತ್ಯಾವಣಿಗೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರುದ್ರಪ್ಪ.ಕೆ.ಹೆಚ್8746889047
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿತ್ಯಾವಣಿಗೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲೋಕೇಶನಾಯ್ಕ ಪಿ.ಎಂ9686036545
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿತ್ಯಾವಣಿಗೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಂಜನೇಯ ಜಿ ಟಿ9019701999
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿತ್ಯಾವಣಿಗೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಶೀಲಬಾಯಿ8550067175
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿತ್ಯಾವಣಿಗೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹನುಮಮ್ಮ.ಕೆ.ಎಂ9845338913
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿತ್ಯಾವಣಿಗೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ.ಆರ್ .ಮಂಜುನಾಥ9980630505
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿತ್ಯಾವಣಿಗೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರುದ್ರಮ್ಮ.ಟಿ9901117875
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿತ್ಯಾವಣಿಗೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಕಲಾ9980239713