GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮರವಂಜಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಜನಾಯ್ಕ.ಪಿ9449750502
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮರವಂಜಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಂಗಸ್ವಾಮಿ9008317398
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮರವಂಜಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ9880352669
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮರವಂಜಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಿ.ಸಿ.ರುದ್ರಪ್ಪ9591580909
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮರವಂಜಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಭಾಮಿನಿ.ಕೆ9972873292
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮರವಂಜಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಮೇಶನಾಯ್ಕ9741921018
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮರವಂಜಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪಾರ್ವತಮ್ಮ.ಡಿ9741922383
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮರವಂಜಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕುಮಾರಪ್ಪ.ಜಿ.ಎಸ್9980352047
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮರವಂಜಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಿದಾನಂದ.ಎಲ್9731490834
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮರವಂಜಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸವಿತಬಾಯಿ7760036885
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮರವಂಜಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲತಾ9740107233
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮರವಂಜಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವೀಣಾ.ಹೆಚ್7026797049
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮರವಂಜಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವೀಣಾ.ಹೆಚ್7026797049
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮರವಂಜಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗಭೋವಿ8861919184
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮರವಂಜಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ9741183101