GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಿಲೋಗಲ್ಲುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹರೀಶ ಟಿ ಬಿ9663628622
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಿಲೋಗಲ್ಲುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ಜಿ ಪ್ರಭಾಕರ್9844683495
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಿಲೋಗಲ್ಲುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅನಿತಾ ಹೆಚ್7899195515
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಿಲೋಗಲ್ಲುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನೇತ್ರಾವತಿ9611743167
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಿಲೋಗಲ್ಲುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರವೀಂದ್ರನಾಯ್ಕ ಬಿ ಆರ್9632398541
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಿಲೋಗಲ್ಲುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನೇತ್ರಾವತಿ9611743167
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಿಲೋಗಲ್ಲುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಿನೋದಮ್ಮ9972702905
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಿಲೋಗಲ್ಲುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ಜಿ ಪ್ರಭಾಕರ್9844683495
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಿಲೋಗಲ್ಲುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೇಖರಪ್ಪ9902164957
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಿಲೋಗಲ್ಲುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೈಲಮ್ಮ9972051470
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಿಲೋಗಲ್ಲುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹರೀಶ ಟಿ ಬಿ9663628622
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಿಲೋಗಲ್ಲುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರವೀಂದ್ರನಾಯ್ಕ ಬಿ ಆರ್9632398541
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಿಲೋಗಲ್ಲುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಿಜಯಬಾಯಿ9008371259
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಿಲೋಗಲ್ಲುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅನಿತಾ ಹೆಚ್7899195515
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಿಲೋಗಲ್ಲುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನೇತ್ರಾವತಿ9611743167