GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಕ್ಕರಗೊಳ್ಳಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹನುಮಮ್ಮ9980590122
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಕ್ಕರಗೊಳ್ಳಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಿಶ್ವನಾಥ ಬಿ ಸಿ8722335577
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಕ್ಕರಗೊಳ್ಳಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೀತಾ9591626689
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಕ್ಕರಗೊಳ್ಳಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನೀಲಮ್ಮ ಹೆಚ್ ಟಿ9731276884
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಕ್ಕರಗೊಳ್ಳಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಿಂಗಪ್ಪ8105220383
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಕ್ಕರಗೊಳ್ಳಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಜಮ್ಮ ಎಸ್9916827826
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಕ್ಕರಗೊಳ್ಳಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್ ಪಿ ಗುರುಶಾಂತ9481688618
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಕ್ಕರಗೊಳ್ಳಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾಂತಪ್ಪ9741279502
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಕ್ಕರಗೊಳ್ಳಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪರ್ವೀನ್ ಬೇಗಂ8746872826
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಕ್ಕರಗೊಳ್ಳಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಉಮೇಶ್ ಕೆ ಬಿ7090191257
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಕ್ಕರಗೊಳ್ಳಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹನುಮಮ್ಮ9980590122
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಕ್ಕರಗೊಳ್ಳಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬದೃನ್ನೀಸಾ8095750034
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಕ್ಕರಗೊಳ್ಳಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರತ್ನಮ್ಮ9482649554
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಕ್ಕರಗೊಳ್ಳಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರಸನ್ನ ಹೆಚ್8105556647
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಕ್ಕರಗೊಳ್ಳಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗರಾಜ್ ಎಮ್ ಬಿ9844087016