GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಡ್ಲೇಬಾಳುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪರಶುರಾಮ್.ಬಿ.ಕೆ9742891069
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಡ್ಲೇಬಾಳುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಜಪ್ಪ973119489
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಡ್ಲೇಬಾಳುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ9980446462
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಡ್ಲೇಬಾಳುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಂ.ಜಿ.ಮಣಿ7760738751
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಡ್ಲೇಬಾಳುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪರಶುರಾಮ್.ಬಿ.ಕೆ9742891069
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಡ್ಲೇಬಾಳುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೇಖರನಾಯ್ಕ9731525967
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಡ್ಲೇಬಾಳುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಡಿವೇಣಿರಾಧ.ಎಂ9986616917
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಡ್ಲೇಬಾಳುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದ್ಯಾಮವ್ವ9986576609
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಡ್ಲೇಬಾಳುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ9980446462
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಡ್ಲೇಬಾಳುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೇಖರನಾಯ್ಕ9731525967
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಡ್ಲೇಬಾಳುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದೊಡ್ಡ ಮೈಲಾರಪ್ಪ9902757071
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಡ್ಲೇಬಾಳುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎನ್.ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ8892265999
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಡ್ಲೇಬಾಳುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಆರ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀ9740033045
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಡ್ಲೇಬಾಳುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರತ್ನಮ್ಮ7026267274
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಡ್ಲೇಬಾಳುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಾರಥಿ ಹನುಮಕ್ಕ8105426552
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಡ್ಲೇಬಾಳುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಣ್ಣ ಮೈಲಪ್ಪ8970300635
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಡ್ಲೇಬಾಳುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹಿರಿಯಮ್ಮ9964865880
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಡ್ಲೇಬಾಳುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತುಳಸಿಬಾಯಿ9482068590
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಡ್ಲೇಬಾಳುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದೊಡ್ಡ ಮೈಲಾರಪ್ಪ9902757071
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಡ್ಲೇಬಾಳುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಟಿ.ಸ್ವರ್ಣಜ9986228272
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಡ್ಲೇಬಾಳುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಭೀಮಾನಾಯ್ಕ9379815526
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಡ್ಲೇಬಾಳುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪವಿತ್ರ9844287990
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಡ್ಲೇಬಾಳುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎನ್.ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ8892265999
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಡ್ಲೇಬಾಳುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಓಂಕಾರಪ್ಪ.ಸಿ.ಎಸ್9482825134
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಡ್ಲೇಬಾಳುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಭೀಮಾನಾಯ್ಕ9379815526
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಡ್ಲೇಬಾಳುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೇಣುಕಮ್ಮ7259785038
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಡ್ಲೇಬಾಳುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಾರಥಿ ಹನುಮಕ್ಕ8105426552