GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಂದನಕೋವಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪಿ.ಎ.ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ9972733513
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಂದನಕೋವಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪಿ.ಜಿ.ರಾಘವೇಂದ್ರ7026040086
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಂದನಕೋವಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀನಿವಾಸ.ಎಂ.ಎಸ್7760778384
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಂದನಕೋವಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪಿ.ಎ.ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ9972733513
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಂದನಕೋವಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪಿ.ಎ.ನಾಗರತ್ನ9448980150
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಂದನಕೋವಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪಿ.ಜಿ.ರಾಘವೇಂದ್ರ7026040086
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಂದನಕೋವಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಜ್ಜಪ್ಪ9972049318
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಂದನಕೋವಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀನಿವಾಸ.ಎಂ.ಎಸ್7760778384
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಂದನಕೋವಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರತ್ನಮ್ಮ8762878720
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಂದನಕೋವಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಜ್ಜಪ್ಪ9972049318
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಂದನಕೋವಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಎಂ ಬಿ9901497367
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಂದನಕೋವಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹನುಮಂತನಾಯ್ಕ9611551792
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಂದನಕೋವಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾಂತಮ್ಮ7353742381
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಂದನಕೋವಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರುದ್ರಮ್ಮ9449422451
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಂದನಕೋವಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರುದ್ರಮ್ಮ9449422451
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಂದನಕೋವಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ.ದಾಸಪ್ಪ9845910656
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಂದನಕೋವಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರತ್ನಮ್ಮ8762878720
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಂದನಕೋವಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾಂತಮ್ಮ7353742381
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಂದನಕೋವಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಎಂ ಬಿ9901497367
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಂದನಕೋವಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪಿ.ಎ.ನಾಗರತ್ನ9448980150
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕಂದನಕೋವಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರುದ್ರಮ್ಮ9449422451