GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕುಕ್ಕವಾಡಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರತಿಮ9686773654
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕುಕ್ಕವಾಡಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜೆ.ಎಚ್.ಗದ್ದಿಗೆಪ್ಪ9591107378
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕುಕ್ಕವಾಡಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುವರ್ಣ9481835076
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕುಕ್ಕವಾಡಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಮಪ್ಪ8192201755
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕುಕ್ಕವಾಡಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯಮ್ಮ ತಿಪ್ಪೇಶ್9964642653
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕುಕ್ಕವಾಡಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಓಬಳೇಶಪ್ಪ ಡಿ ಬಿ9743926390
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕುಕ್ಕವಾಡಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೇಷ್ಮಾಬಾನು8105553461
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕುಕ್ಕವಾಡಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ.ಬಿ ರಮೇಶ8192201755
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕುಕ್ಕವಾಡಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೇಷ್ಮ9900257174
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕುಕ್ಕವಾಡಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಿಂಗೇಶ್ ಕೆ9449250030
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕುಕ್ಕವಾಡಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ ಡಿ.ಜಿ.9845716115
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕುಕ್ಕವಾಡಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಶೋಧಮ್ಮ9558839304
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕುಕ್ಕವಾಡಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನೀಲಮ್ಮ9740770115
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕುಕ್ಕವಾಡಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುರೇಶ್ ಕೆ.ಹೆಚ್9071944025
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಕುಕ್ಕವಾಡಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ.ಬಿ ರಮೇಶ8192201755