GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆದೊಡ್ಡಬಾತಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಮಿತ್ರಮ್ಮ9535467694
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆದೊಡ್ಡಬಾತಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಜುಳ9964005604
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆದೊಡ್ಡಬಾತಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿ.ಸುರೇಶ9916711572
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆದೊಡ್ಡಬಾತಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರೇಮಕ್ಕ9611171823
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆದೊಡ್ಡಬಾತಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಉಮೇಶ್.ಟಿ.ಎನ್9845988777
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆದೊಡ್ಡಬಾತಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಉಮೇಶ್.ಎನ್.ಎಂ9900638163
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆದೊಡ್ಡಬಾತಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಜುಳ9964005604
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆದೊಡ್ಡಬಾತಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗರತ್ನ9632941662