GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಬೇತೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಮ್. ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ9980562801
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಬೇತೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಶೀಲಮ್ಮ9880293557
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಬೇತೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಸ್ ಮಹೇಶ್8277170966
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಬೇತೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೇಣುಕಾ9916417733
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಬೇತೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದುರುದನುಮಪ್ಪ8549023419
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಬೇತೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರತ್ನಮ್ಮ9743675337
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಬೇತೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹನುಮಕ್ಕ8971596289
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಬೇತೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದುರುದನುಮಪ್ಪ8549023419
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಬೇತೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಿರೀಶ್ ಬಿ ಎಸ್9620380588
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಬೇತೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಸಪ್ಪ9611355102
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಬೇತೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯ್ಯಮ್ಮ9902854934
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಬೇತೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರತ್ನಮ್ಮ8746886277
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಬೇತೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ಹೆಚ್ ಪದ್ಮಾ7259750151
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಬೇತೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್ ಮಂಜಪ್ಪ9945764198