GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆನೇರ್ಲಿಗೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಶೀಲಮ್ಮ7259379145
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆನೇರ್ಲಿಗೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಜಾತ ಜಿ.8762286087
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆನೇರ್ಲಿಗೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೇಷ್ಮಾ ಆರ್9902301038
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆನೇರ್ಲಿಗೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾಂತಪ್ಪ ಎಸ್.ಹೆಚ್.9972978809
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆನೇರ್ಲಿಗೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೊಟ್ರಯ್ಯ9448759835
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆನೇರ್ಲಿಗೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಜಿ.ಎನ್8105423238
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆನೇರ್ಲಿಗೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರಭು7022064108
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆನೇರ್ಲಿಗೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪಾರ್ವತಮ್ಮ9972695795
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆನೇರ್ಲಿಗೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಿರಿಜಮ್ಮ9986451541
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆನೇರ್ಲಿಗೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಂಗಪ್ಪ ಜಿ.ಎನ್.9731082674
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆನೇರ್ಲಿಗೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಮ್ಮ8970786818
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆನೇರ್ಲಿಗೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಕ್ಕಮ್ಮ9880966750
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆನೇರ್ಲಿಗೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಡಿ.ಮಂಜನಾಯ್ಕ9480137646
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆನೇರ್ಲಿಗೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪುಷ್ಪವತಿ9448803356
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆನೇರ್ಲಿಗೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಧರ ಸಿ.ಎಸ್.9731955966
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆನೇರ್ಲಿಗೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಶಿಬಾಯಿ9449747608
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆನೇರ್ಲಿಗೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಸವರಾಜಪ್ಪ9449761426
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆನೇರ್ಲಿಗೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಮ್ಮ8970786818
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆನೇರ್ಲಿಗೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಶೀಲಮ್ಮ7259379145