GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಮಾಯಕೊಂಡಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ಎಂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ9742568027
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಮಾಯಕೊಂಡಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯಪ್ಪ7829273066
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಮಾಯಕೊಂಡಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೂಪ ಎಮ್9742034339
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಮಾಯಕೊಂಡಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಮತ7259785545
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಮಾಯಕೊಂಡಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ಆರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ9986847320
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಮಾಯಕೊಂಡಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೋಭ ಆರ್9880307180
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಮಾಯಕೊಂಡಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಜಶೇಖರ್ ಎಸ್ ಎನ್9845552920
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಮಾಯಕೊಂಡಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಿ ಎಸ್ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ9916631701
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಮಾಯಕೊಂಡಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದಾಕ್ಷಾಯಣಮ್ಮ9739776178
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಮಾಯಕೊಂಡಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಿರಿಜಮ್ಮ8496908002
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಮಾಯಕೊಂಡಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುರಾವತಿ9481585392
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಮಾಯಕೊಂಡಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪರಶುರಾಮಪ್ಪ9742349570
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಮಾಯಕೊಂಡಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಮ್ ಸುಲೋಚನಮ್ಮ9739037067
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಮಾಯಕೊಂಡಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಸ್ ಜಿ ರುದ್ರೇಶ್9916028830
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಮಾಯಕೊಂಡಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೀತಮ್ಮ ಎಸ್ ಟಿ8748978322