GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಶ್ಯಾಗಲೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎನ್ ಬಿ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ9731428840
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಶ್ಯಾಗಲೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನರೇಶ್ ಟಿ ಪಿ9481308492
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಶ್ಯಾಗಲೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಎಲ್ ಎಸ್9743102096
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಶ್ಯಾಗಲೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಮಿಜಾ ಭೀ9164761603
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಶ್ಯಾಗಲೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎನ್ ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ8970253131
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಶ್ಯಾಗಲೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುನಿತಾ ಕೆ9743419009
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಶ್ಯಾಗಲೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕವಿತಾ ಪಿ9741674795
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಶ್ಯಾಗಲೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಿಶಾಲ9972056516
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಶ್ಯಾಗಲೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಡಿ ಹೆಚ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ9731512797
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಶ್ಯಾಗಲೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ಎಸ್ ಜಯದೇವಪ್ಪ7026327872
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಶ್ಯಾಗಲೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದಿಪಾ ಆರ್9964323794
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಶ್ಯಾಗಲೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಓಬಳಮ್ಮ9538829312
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಶ್ಯಾಗಲೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಪ್ಪ9844350121
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಶ್ಯಾಗಲೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಈಶಮ್ಮ9741210306