GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹುಲಿಕಟ್ಟೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾರದಮ್ಮ ಕೋಂ ಯಲ್ಲಪ್ಪ9741821941
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹುಲಿಕಟ್ಟೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಿಕಾ ಬಿ ಕೋಂ ಮದರಾಜ9740080365
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹುಲಿಕಟ್ಟೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮೈಲಮ್ಮ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ9164888182
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹುಲಿಕಟ್ಟೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಕೋಂ ನಾಗಪ್ಪ9901683876
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹುಲಿಕಟ್ಟೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಜಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಾಲಪ್ಪ9740817857
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹುಲಿಕಟ್ಟೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾರದಮ್ಮ ಕೋಂ ಯಲ್ಲಪ್ಪ9741821941
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹುಲಿಕಟ್ಟೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಿ.ವಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಜಿ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ8105542240
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹುಲಿಕಟ್ಟೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಆನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ9900368502
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹುಲಿಕಟ್ಟೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾರದಮ್ಮ ಕೋಂ ಯಲ್ಲಪ್ಪ9741821941
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹುಲಿಕಟ್ಟೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಆನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ9900368502
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹುಲಿಕಟ್ಟೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗುರಮ್ಮ ಕೋಂ ಗುತ್ಯಪ್ಪ8105361066
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹುಲಿಕಟ್ಟೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವೆಂಕಟೇಧನಾಯ್ಕ ಎನ್ ಬಿನ್ ನೂರ್ಯನಾಯ್ಕ9902482918
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹುಲಿಕಟ್ಟೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಿಕಾ ಬಿ ಕೋಂ ಮದರಾಜ9740080365
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹುಲಿಕಟ್ಟೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಕೋಂ ನಾಗಪ್ಪ9901683876
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹುಲಿಕಟ್ಟೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಿ.ವಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಜಿ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ8105542240
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹುಲಿಕಟ್ಟೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮೈಲಮ್ಮ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ9164888182
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹುಲಿಕಟ್ಟೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಜಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಾಲಪ್ಪ9740817857
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹುಲಿಕಟ್ಟೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮೈಲಮ್ಮ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ9164888182
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹುಲಿಕಟ್ಟೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಿಕಾ ಬಿ ಕೋಂ ಮದರಾಜ9740080365
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹುಲಿಕಟ್ಟೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಆನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ9900368502