GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹೆಮ್ಮನ ಬೇತೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮೀ9071881243
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹೆಮ್ಮನ ಬೇತೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅನ್ನಪೂರ್ಣ9611403602
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹೆಮ್ಮನ ಬೇತೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಿದ್ದಬಸಮ್ಮ7259216449
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹೆಮ್ಮನ ಬೇತೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಂಗಮ್ಮ8971702572
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹೆಮ್ಮನ ಬೇತೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದಂಡೆಮ್ಮ9845557429
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹೆಮ್ಮನ ಬೇತೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದಂಡೆಮ್ಮ9845557429
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹೆಮ್ಮನ ಬೇತೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಂಗಮ್ಮ9844000946
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹೆಮ್ಮನ ಬೇತೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದಂಡೆಮ್ಮ9845557429
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹೆಮ್ಮನ ಬೇತೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಂಗಮ್ಮ8971702572