GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹೊನ್ನೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಂ.ಎಸ್ ಬಸವರಾಜ9535552223
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹೊನ್ನೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಿ.ಬಿ ಓಂಕಾರಪ್ಪ9686454996
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹೊನ್ನೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಮೃತ9591330091
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹೊನ್ನೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮೀ9341750210
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹೊನ್ನೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಂ ಹೆಚ್ ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ9844163761
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹೊನ್ನೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದೇವಿರಮ್ಮ9901908233
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹೊನ್ನೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾರದಮ್ಮ ಓದೋ ಗಂಗಪ್ಪ8496900093
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹೊನ್ನೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಂಗಮ್ಮ9844313155
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹೊನ್ನೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಿ.ವೈ ಜಯಕುಮಾರ್9986814700
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹೊನ್ನೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪೆದ್ದಪ್ಪ9844727238
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹೊನ್ನೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಿ.ಕೆ ಯೊಗೇಶ9632639178
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹೊನ್ನೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಕೆ.ಇ9663662930
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹೊನ್ನೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಿ.ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ9448873695
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹೊನ್ನೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಿ.ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ9448873695
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹೊನ್ನೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎ ಕೆ ಮಂಜಪ್ಪ9900798149