GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಗೋಪನಾಳುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಿಂಗರಾಜ ಎಸ್.ಬಿ9481418107
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಗೋಪನಾಳುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಶೋಕ ಹೆಚ್.ಆರ್9901771693
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಗೋಪನಾಳುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸರಸ್ವತಮ್ಮ9008839282
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಗೋಪನಾಳುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುವರ್ಣಬಾಯಿ8970344608
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಗೋಪನಾಳುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ9448666556
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಗೋಪನಾಳುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾರದಮ್ಮ9902767714
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಗೋಪನಾಳುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗರಾಜ್ ಎಂ.ಎಸ್9986131919
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಗೋಪನಾಳುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಿಂಗರಾಜ ಎಸ್.ಬಿ9481418107
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಗೋಪನಾಳುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ9448666556
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಗೋಪನಾಳುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಶೋಕ ಹೆಚ್.ಆರ್9901771693
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಗೋಪನಾಳುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ9448666556
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಗೋಪನಾಳುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗರಾಜ್ ಎಂ.ಎಸ್9986131919
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಗೋಪನಾಳುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಜೇಯ್ ಗೋಪನಾಳು9632027773
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಗೋಪನಾಳುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಜೇಯ್ ಗೋಪನಾಳು9632027773