GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DesignationMember NameQualificationCasteWard NameMobile Number
Prasidentಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಬಾಯಿ1-4GENವಾರ್ಡ-ನಂ 029591808319
Prasidentಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಬಾಯಿ1-4GENವಾರ್ಡ-ನಂ 029591808319
Vice Prasidentಶ್ರೀಮತಿ ಕಸ್ತೂರಬಾಯಿ ಪಾಂಡು1-4SCವಾರ್ಡ-ನಂ 029845495841
Memberಶ್ರೀ ಭೀಮಾಶಂಕರ ತಂ ಶಿವರಾಯ ಧಾನಪ್ಪಗೊಳSSLCGENವಾರ್ಡ-ನಂ 029845522473
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಂಗಲಾ ಗಂ ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಡ್ಲಾSSLCOthersವಾರ್ಡ-ನಂ 029741734388
Memberಶ್ರೀಮತಿ ನಂದೇಮ್ಮ ಗಂ ಅಣ್ಣಾರಾಯ ಗಿರೆಪ್ಪಗೋಳ1-4GENವಾರ್ಡ-ನಂ 029739566076
Memberಶ್ರೀ ಮೆಹರಾಜ ಪಟೇಲ ತಂ ಮಹಿಬೂಬ ಪಟೇಲ ಪೋ.ಪಾಟೀಲII PUCOthersವಾರ್ಡ-ನಂ 019164242418
Memberಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ ತಂ ಭೀಮರಾಯ ಗೊಬ್ಬೂರSSLCGENವಾರ್ಡ-ನಂ 019945464288
Memberಶ್ರೀ ಮಹಾಂತಯ್ಯ ತಂ ಬಸವಣಯ್ಯ ಮಠಪತಿII PUCGENವಾರ್ಡ-ನಂ 019008678213
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಅನುರಾಧ ಎಸ್8-9STವಾರ್ಡ-ನಂ 018105901731