GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಚಿಕ್ಕೊಣತಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗರಾಜ ಲಕ್ಕಮ್ಮನವರ9663010215
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಚಿಕ್ಕೊಣತಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೀತಾ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಕಲ್ಲೇರ8105034344
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಚಿಕ್ಕೊಣತಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸೋಮಶೇಖರ ಮಾ. ಬೆಳಗಲಿ9535597823
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಚಿಕ್ಕೊಣತಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಮಲವ್ವ ಬ. ದೊಡ್ಡಮನಿ9880706335
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಚಿಕ್ಕೊಣತಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೂಪಾ ಪ್ರಭು ಕೊರಟಿಕೇರಿ9980270347
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಚಿಕ್ಕೊಣತಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪುಪ್ಷಾ ನಾಗನೂರ8722768357
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಚಿಕ್ಕೊಣತಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗರಾಜ ಲಕ್ಕಮ್ಮನವರ9663010215
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಚಿಕ್ಕೊಣತಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೀತಾ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಕಲ್ಲೇರ8105034344
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಚಿಕ್ಕೊಣತಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕುಬೇರಪ್ಪ ಫ. ಬಸಾಪುರ9449117021
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಚಿಕ್ಕೊಣತಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಾಥ ಕೊರಚರ9008463380
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಚಿಕ್ಕೊಣತಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕುಬೇರಪ್ಪ ಫ. ಬಸಾಪುರ9449117021
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಚಿಕ್ಕೊಣತಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಂದಾನಯ್ಯ ರೇವಣಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ9844585701
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಚಿಕ್ಕೊಣತಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸೋಮಶೇಖರ ಮಾ. ಬೆಳಗಲಿ9535597823
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಚಿಕ್ಕೊಣತಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಮಲವ್ವ ಬ. ದೊಡ್ಡಮನಿ9880706335
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಚಿಕ್ಕೊಣತಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೀತಾ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಕಲ್ಲೇರ8105034344
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಚಿಕ್ಕೊಣತಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪುಪ್ಷಾ ನಾಗನೂರ8722768357
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಚಿಕ್ಕೊಣತಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೂಪಾ ಪ್ರಭು ಕೊರಟಿಕೇರಿ9980270347
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಚಿಕ್ಕೊಣತಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪುಪ್ಷಾ ನಾಗನೂರ8722768357
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಚಿಕ್ಕೊಣತಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕುಬೇರಪ್ಪ ಫ. ಬಸಾಪುರ9449117021
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಚಿಕ್ಕೊಣತಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸೋಮಶೇಖರ ಮಾ. ಬೆಳಗಲಿ9535597823
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಚಿಕ್ಕೊಣತಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಂದಾನಯ್ಯ ರೇವಣಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ9844585701
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಚಿಕ್ಕೊಣತಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಂದಾನಯ್ಯ ರೇವಣಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ9844585701
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಚಿಕ್ಕೊಣತಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗರಾಜ ಲಕ್ಕಮ್ಮನವರ9663010215
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಚಿಕ್ಕೊಣತಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಮಲವ್ವ ಬ. ದೊಡ್ಡಮನಿ9880706335