GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಆಲೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿವಮ್ಮ8497009770
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಆಲೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೌರಮ್ಮ9845874545
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಆಲೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಕುಮಾರ್9980639330
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಆಲೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಂ. ಎಸ್. ಸುಮ9964348105
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಆಲೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎನ್.ಎಂ. ಮಲ್ಲಿಕಾ9741523201
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಆಲೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಟರಾಜು9902368878
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಆಲೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್.ಎಂ. ರತ್ನಮ್ಮ9731805539
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಆಲೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎನ್.ಆರ್. ಪ್ರಕಾಶ್9964530999
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಆಲೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎನ್.ಎಂ. ಮಲ್ಲಿಕಾ9741523201
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಆಲೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಮಚಂದ್ರ8453546882
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಆಲೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬೀರಯ್ಯ9980926989
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಆಲೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಹಾದೇವಮ್ಮ9901610964
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಆಲೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವೆಂಕಟೇಶ ಹೆಚ್.ಡಿ9845940760
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಆಲೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಂ. ಸಿದ್ದರಾಮು7829650560
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಆಲೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಕನ್ಯ7090516161
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಆಲೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ.ಎಲ್. ರವಿ9844816275
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಆಲೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್.ಎಸ್. ರೇಖಾ9481303723