GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಆತಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್ ರವಿ9591167556
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಆತಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಂ ಕಾಳೀರಯ್ಯ8861624578
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಆತಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಭಾಗ್ಯಮ್ಮ8971622011
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಆತಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಭವ್ಯ ಆರ್8861389972
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಆತಗೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್ ರವಿ9591167556
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಆತಗೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎನ್ ಮಹದೇವಯ್ಯ9242157754
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಆತಗೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಲಿತಮ್ಮ9845658636
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಆತಗೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾರಧಮ್ಮ ಹೆಚ್ ಎಸ್9611460682
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಆತಗೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಂ ನಿಂಗಯ್ಯ9591257645
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಆತಗೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವೆಂಕಟೇಶ ಟಿ9611719343
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಆತಗೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಶಿ9980982876
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಆತಗೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಹೇಶ9902234473
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಆತಗೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸತ್ಯವತಿ ಬಿ ಎಂ9686119381
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಆತಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸರಸಮ್ಮ9901452752
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಆತಗೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೃಷ್ಣ ಎಂ9008270376
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಆತಗೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಗಳಮ್ಮ9964977697