GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಸಾದೊಳಲುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಿ ಎಸ್9449285713
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಸಾದೊಳಲುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ಪಾಪಣ್ಣ8147146351
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಸಾದೊಳಲುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗರತ್ನ9538462110
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಸಾದೊಳಲುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಿ ಪಿ ಕಲಾವತಿ9844812489
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಸಾದೊಳಲುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರವಿ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಸಿ9739404102
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಸಾದೊಳಲುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯಶೀಲ ಬಿ ಎಸ್8861666161
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಸಾದೊಳಲುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಉಮೇಶ್ ಕೆ ಎಸ್9535564756
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಸಾದೊಳಲುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಸ್ ಆನಂದ9742212971
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಸಾದೊಳಲುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಾಳಮ್ಮ8095717131
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಸಾದೊಳಲುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುವರ್ಣ7204513434
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಸಾದೊಳಲುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಮತ ಕೆ ಎಸ್9663598583
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಸಾದೊಳಲುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾಂತಮ್ಮ9449901309
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಸಾದೊಳಲುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಸ್ ಆನಂದ9742212971
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಸಾದೊಳಲುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ಎಲ್ ಪ್ರಭು9845553207
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಸಾದೊಳಲುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ಎಸ್ ಸರಿತಾ9538155836