GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಿ ಕೆ ಗುರುಮೂರ್ತಿ9448788450
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಮೇಶ ಜಿ ಪಿ9916814749
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಿಜಯ9964725273
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವ್ಯಾಂಡ8151960293
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರೇಮ ಹೆಚ್ ಎ9538550672
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಜಾತ ಹೆಚ್ ಬಿ9945995414
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕುಮಾರ್ ಜಿ ಎನ್9741314272
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರೇಮ ಹೆಚ್ ಎ9538550672
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಮಮ್ಮ9341866864
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಿ ಕೆ ಗುರುಮೂರ್ತಿ9448788450
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಿ ಪಿ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್9060994979
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಿಜಯ9743302611
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಿಜಯ9743302611
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಜು ಜಿ ಎಲ್9964725273
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಿ ಕೆ ಗುರುಮೂರ್ತಿ9448788450
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಜಾತ ಹೆಚ್ ಬಿ9945995414
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಮಮ್ಮ9341866864
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರೇಮ ಹೆಚ್ ಎ9538550672
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕುಮಾರ್ ಜಿ ಎನ್9741314272
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಜಾತ ಹೆಚ್ ಬಿ9945995414
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಜು ಜಿ ಎಲ್9964725273