GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿದಸೂಡಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಆರ್9945928461
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿದಸೂಡಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲೇಪಾಕ್ಷಿ ಡಿ ಕೆ8453250483
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿದಸೂಡಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವನಜಾಕ್ಷಮ್ಮ9900644749
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿದಸೂಡಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾಂತಮ್ಮ7026118906
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿದಸೂಡಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿ ಟಿ7090249269
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿದಸೂಡಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಂಗಮ್ಮ9845656683
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿದಸೂಡಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತಿಪ್ಪಮ್ಮ8453282417
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿದಸೂಡಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷೀಕಾಂತ ಜಿ ಹರ್ತಿ7676246568
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿದಸೂಡಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿ ಟಿ7676449003
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿದಸೂಡಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೋಭಾ ಸಿ9611770692
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿದಸೂಡಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ9902783530
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿದಸೂಡಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿ ಎಚ್9945898971
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿದಸೂಡಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿ ಟಿ9945928461
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿದಸೂಡಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಮಲಮ್ಮ8694024026
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿದಸೂಡಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಈರಣ್ಣ9901768205
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿದಸೂಡಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೌರಿ ಬಾಯಿ7760821031
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿದಸೂಡಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪುಟ್ಟರಾಜು9901283019
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿದಸೂಡಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯಣ್ಣ9379776365
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿದಸೂಡಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ9902783530
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿದಸೂಡಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತಿಪ್ಪಮ್ಮ8453282417
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿದಸೂಡಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಶೀಲಮ್ಮ9731080836