GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡಪೊನ್ನಸಮುದ್ರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮೀದೆವಿ9886565597
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡಪೊನ್ನಸಮುದ್ರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಿಟ್ಟಮ್ಮ7722502947
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡಪೊನ್ನಸಮುದ್ರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಳಾವತಿ9740347157
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡಪೊನ್ನಸಮುದ್ರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಂಗಪ್ಪ7899150738
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡಪೊನ್ನಸಮುದ್ರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಮಾಂಜಿನೇಯ ಟಿ9598564855
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡಪೊನ್ನಸಮುದ್ರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನರಸಿಂಹಪ್ಪ9902066855
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡಪೊನ್ನಸಮುದ್ರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಕ್ಕಮ್ಮ9739077966
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡಪೊನ್ನಸಮುದ್ರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರೇಮ9972602695
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡಪೊನ್ನಸಮುದ್ರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯಮ್ಮ9686301385
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡಪೊನ್ನಸಮುದ್ರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪಿ ಹೆಚ್ ಮಹೇಶ್9902993512
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡಪೊನ್ನಸಮುದ್ರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಿ.ಎ.ಹನುಮರೆಡ್ಡಿ9980856275
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡಪೊನ್ನಸಮುದ್ರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಂಗಮ್ಮ9855451202
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡಪೊನ್ನಸಮುದ್ರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಈಶ್ವರ ಎಸ್ ಡಿ9980768145
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡಪೊನ್ನಸಮುದ್ರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರತ್ನ್ಮಮ್ಮ8105387268
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡಪೊನ್ನಸಮುದ್ರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗಬೂಷಣ ರೆಡ್ಡಿ8095000370
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡಪೊನ್ನಸಮುದ್ರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಂಗಪ್ಪ7899150738
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡಪೊನ್ನಸಮುದ್ರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಂಜಪ್ಪ7259484750
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡಪೊನ್ನಸಮುದ್ರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿವಣ್ಣ9902868274
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡಪೊನ್ನಸಮುದ್ರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವರಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ9740571572