GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DesignationMember NameQualificationCasteWard NameMobile Number
Prasidentಶ್ರಿ ಪ್ರಕಾಶ ಯೇಸು ನಾಯ್ಕII PUCOthersಮುಡಗೆರಿ9901302084
Vice Prasidentಶ್ರಿಮತಿ ಮುಕ್ತಾ ಸುಬ್ರಾಯ ಕುಢಾಳಕರSSLCSCಮುಡಗೆರಿ8971063041
Memberಶ್ರಿ ಸಾಯಿನಾಥ ವಿಶ್ರಾಮ ನಾಯ್ಕSSLCGENಮುಡಗೆರಿ9845999097
Memberಶ್ರಿಮತಿ ಕಸ್ತುರಿ ಕ್ರಷ್ಣ ಅಂಬಿಗೇರ1-4STಮುಡಗೆರಿ9611795409
Memberಸ್ಮಿತಾ ರಾಮದಾಸ ಗುರವGraduationOthersಮುಡಗೆರಿ9663161337
Memberಶಾಂತಾ ಯಶ್ವಂತ ನಾಯ್ಕSSLCOthersಅಂಗಡಿ9945205949
Memberಶ್ರಿಮತಿ ಜರಿನಾಬಿ ಮಹಮ್ಮದ ಹುಸೇನ ಶೆಖ್SSLCOthersಹೋಸಾಳಿ9036631606
Memberಶ್ರಿಮತಿ ಸೋನಾಲಿ ಸಂತೋಶ ನಾಯ್ಕSSLCGENಹೋಸಾಳಿ9591121393
Memberಶ್ರೀ. ಮನೋಜ ವಾಸು ಮೇತ್ರಿSSLCGENಹೋಸಾಳಿ9741623791