GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಕಳಾರಿ ಕಾವಲ್ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ.ಎಲ್9902301359
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಕಳಾರಿ ಕಾವಲ್ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಂಗಮ್ಮ8884790340
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಕಳಾರಿ ಕಾವಲ್ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ9972213110
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಕಳಾರಿ ಕಾವಲ್ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ9900322743
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಕಳಾರಿ ಕಾವಲ್ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೈಯಂ7022217637
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಕಳಾರಿ ಕಾವಲ್ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪಾರ್ವತಮ್ಮ9844511368
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಕಳಾರಿ ಕಾವಲ್ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಧನಂಜಯ.ಹೆಚ್9740805101
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಕಳಾರಿ ಕಾವಲ್ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ9972213110
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಕಳಾರಿ ಕಾವಲ್ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯೋಗೇಶ.ಎಸ್.ಹೆಚ್8971535757
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಕಳಾರಿ ಕಾವಲ್ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತಿಮ್ಮಪ್ಪ7760597423
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಕಳಾರಿ ಕಾವಲ್ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ9880491101
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಕಳಾರಿ ಕಾವಲ್ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯಮ್ಮ7829780371
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಕಳಾರಿ ಕಾವಲ್ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ.ಎಲ್9902707824
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಕಳಾರಿ ಕಾವಲ್ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯೋಗೇಶ.ಎಸ್.ಹೆಚ್8971535757
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಕಳಾರಿ ಕಾವಲ್ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿವರಾಮಯ್ಯ.ಹೆಚ್9632207244
ರಾಮನಗರಮಾಗಡಿಕಳಾರಿ ಕಾವಲ್ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೇಣುಕಮ್ಮ8549870896