ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
YAMAREYes
BIDARAGUPPEYes
KARPURYes
KALLUBALUYes
SHANTIPURAYes
RAGIHALLIYes
DOMMASANDRAYes
INDLAWADIYes
BANNERUGHATTAYes
BALLURUYes
BYAGADADENAHALLIYes
NERALURUYes
NERIGAYes
MAYASANDRAYes
MARASURUYes
VANAKANAHALLIYes
MANTAPAYes
MUTHTHANALLURUYes
MUGULURUYes
SARJAPURAYes
SAMANDURUYes
SURAGAJAKKANAHALLIYes
HANDENAHALLIYes
HARAGADDEYes
HULIMANGALAYes
HUSKURUYes
HENNAGARAYes
BILLAPURAYes