ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
BILLAPURAYes
HENNAGARAYes
HUSKURUYes
HULIMANGALAYes
HARAGADDEYes
HANDENAHALLIYes
SURAGAJAKKANAHALLIYes
SAMANDURUYes
SARJAPURAYes
MUGULURUYes
MUTHTHANALLURUYes
MANTAPAYes
VANAKANAHALLIYes
MARASURUYes
MAYASANDRAYes
NERIGAYes
NERALURUYes
BYAGADADENAHALLIYes
BALLURUYes
BANNERUGHATTAYes
INDLAWADIYes
DOMMASANDRAYes
RAGIHALLIYes
SHANTIPURAYes
KALLUBALUYes
KARPURYes
BIDARAGUPPEYes
YAMAREYes