ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
KODIGE HALLIYes
KITHANA HALLIYes
AALOORUYes
DAASANAPURAYes
MAACHOHALLIYes
SONDEKOPPAYes
HUSKOORYes
CHIKKA BAANAVAARAYes
GOPALAPURAYes
SOMASHETTIHALLIYes
ADAKAMAARANA HALLIYes
CHIKKABIDARAKALLUYes
KACHOHALLIYes
KADABAGEREYes
LAKSHIMIPURAYes
SHRIKANTAPURAYes