ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
KAGGALIPURAYes
KUMBALAGODUYes
K. GOLLAHALLIYes
KONAPPANA AGRAHAARAYes
CHUNCHANA KUPPEYes
CHOLANAYAKANA HALLIYes
RAMOHALLIYes
DODDA THOGURUYes
THARALUYes
THAVAREKEREYes
SOOLIKEREYes
SOMANA HALLIYes
AGARAYes
CHIKKANA HALLIYes
H. GOLLAHALLIYes
AJJANAHALLIYes
CHANNENA HALLIYes
NELAGULIYes