ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
BIDARAHALLIYes
KANNURUYes
KODATHIYes
AVALAHALLIYes
DODDAGUBBIYes
DODDABANAHALLIYes
MANDURUYes
SHEEGEHALLIYes
HALANAYAKANAHALLIYes
KANNAMANGALAYes
KITTAGANURUYes