ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
JAMBAGIYes
KOUTHA (B)Yes
JOJANAYes
DHUPATMAHAGAONYes
BHANDARKUMTHAYes
BADALGAONYes
BELKONI (CH)Yes
BONTHIYes
NAGMARPALLIYes
WADGAON (D)Yes
SHEMBELLIYes
LADHAYes
SANTHPURYes
SUNDALYes
HEDGAPURYes
HOKRANAYes
CHINTAKIYes
CHIKLI (J)Yes
EKAMBAYes
EKLARYes
GUDAPALLIYes