ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
YERANDIYes
YERBAGHYes
GHOTALAYes
KALKHORAYes
KOHINOORYes
KITTAYes
KHERDA (B)Yes
CHANDKAPURYes
RAJESHWARYes
RAJOLAYes
DHANNURA (K)Yes
UJLAMBHYes
ISLAMPURYes
BHOSGAYes
BETBALKUNDAYes
BETGERAYes
NARAYANPURYes
TADOLAYes
MUDBIYes
LADWANTHIYes
MORKHANDIYes
GUNDURYes
SASTAPURYes
ALGUDYes
HARKUDYes
EKLURAYes
TOGLURYes
PARTAPURYes
NIRGUDIYes
MANTHALYes
CHIKKANAGAONYes
HANAMANTHAVADI RYes