ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
LANJAWADAYes
KOSAMYes
ENIKOORAYes
BEERI (K)Yes
ATTARGAYes
GORCHINCHOLIYes
NITTUR (B)Yes
HALBARGAYes
ALWAIYes
AMBESANGHVIYes
SAIGAONYes
SIDDESHWARYes
SHIVNIYes
MEHKARYes
METHIMELKUNDAYes
MORAMBIYes
WANJARKHEDYes
MADKATTIYes
VARVATTIYes
MALCHAPURYes
LAKHANGAONYes
TELGAONYes
TUGAON (H)Yes
TALWAD (K)Yes
BYALHALLIYes
BALURYes
BHATAMBRAYes
INCHURYes
DADGIYes
DHANURAYes
DONGAPURYes
DAWARGAONYes
JOLDABKAYes
JANTHIYes
CHALKAPURYes
KHATAKCHINCHOLIYes
KONMELKUNDAYes
KURUBKHELGIYes
KANJIYes
BEERI (B)Yes