ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
JANWADAYes
YERNALLIYes
YADLAPURYes
KAMTHANAYes
KAPLAPUR(A)Yes
KADWADYes
KOLAR (K)Yes
CHATNALLIYes
CHAMBOLYes
RANJOLKHENIYes
AURAD (S)Yes
REKULGIYes
BAROORYes
BAGDALYes
NAGOORYes
MALEGAONYes
MARKHALYes
MARKUNDAYes
MANDAKNALLIYes
MANHALLIYes
MALKAPURYes
SINDOLYes
SANGOLGIYes
SIRSI (A)Yes
ANDURYes
ALIYABADYes
ALIYEMBERYes
AMLAPURYes
ASTOORYes
GADGIYes
CHIMKODEYes
CHITTAYes
CHILLARGIYes
HOKRANA (B)Yes
SRIMANDALYes