ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
GHATBORALYes
GHODWADIYes
KANKATTAYes
KALLURYes
CHANDANHALLIYes
DAKULGIYes
DHUMANNSURYes
DUBALGUNDIYes
BENCHINCHOLIYes
NANDGAONYes
MANIKNAGARYes
MADARGAONYes
SINDHANKERAYes
SEETALGERAYes
SULTANABADYes
SHEDOLYes
HALLIKHED (K)Yes
HUDGIYes
JALASANGIYes