ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
YARANALYes
DINDAWARYes
KANAKALYes
K.SALAWADAGIYes
DONURYes
UKKALIYes
INGALESWARYes
BYKODYes
NARASALAGIYes
WADAWADAGIYes
MANNURYes
MASABINALYes
MUTTAGIYes
H.HIPPARAGIYes
HUNASHYAL P.B.Yes