ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
HONNUTAGIYes
JUMBAGI AYes
NAGATHANYes
AINAPURYes
AHERIYes
KANNURYes
HADAGALIYes
HITNALLIYes
ALIYABADYes
MADABHAVIYes
TIDAGUNDIYes
SHIVANAGIYes
HEGADIHALYes
GUNAKIYes
MAKANAPURYes
JUMANALYes
KUMATAGIYes