ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
ZALAKIYes
ANJUTAGIYes
BASANALYes
KOLURAGIYes
PADANURYes
AGARKHEDYes
ATHERGAYes
TENIHALLIYes
BHATAGUNAKIYes
BENAKANAHALLIYes
HANJAGIYes
BABALADYes
HORTIYes
HADALASANGYes
RUGIYes
ALURYes
SHIRASHYADYes
LACHYANYes
BALLOLLIYes
SALOTAGIYes
MIRAGIYes
NAD KDYes
MASALI BKYes
HIREBEVANURYes
AIRASANGYes
TAMBAYes
KHEDAGIYes
LALASANGIYes
NIMBAL KDYes
CHIKKBENURYes
TADAVALAGAYes
ARJUNAGI B KYes
CHAVADIHALYes
GUBBEWADAYes
HINGANIYes
INGALAGIYes
KAPANIMBARAGIYes
SANGOGIYes