ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
NAGARABETTAYes
HULLURYes
HADALAGERIYes
HIREMURNALYes
ADAVI SOMANALYes
MADIKESWARYes
TANGADAGIYes
NAGABENALYes
BASARAKODYes
INGALAGERIYes
DAVALAGIYes
RUDAGIYes
RAKKASAGIYes
ALURYes
KOLURYes
KALAGIYes
KUNTOJIYes
KAVADIMATTIYes
BIDARKUNDIYes
BIJJURYes
YARAZARIYes