ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
BAMMANALLIYes
BAGALURYes
BYKODYes
YENKANCHIYes
DEVANGAONYes
GABASAVALAGIYes
CHANDAKAVATEYes
YARAGAL BKYes
MALAGHANYes
KOKATANURYes
CHATTARAKIYes
BALAGANURYes
HONNALLIYes
HANDIGANURYes
MORATAGIYes
SUNGATHANYes
KANNOLLIYes
KORAHALLIYes
RAMPUR PAYes
BANDALYes
KADANIYes
GUBBEWADYes
DEVAR NAVADGIYes
GOLAGERIYes
GUTTARAGIYes
HIKKANAGUTTIYes
KAKKALAMELIYes
NAGAVI B KYes
RAMANALLIYes