ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
BIRALADINNIYes
ALIMATTIYes
ITAGIYes
WANDALYes
HEBBALYes
CHIMMALAGIYes
GOLASANGIYes
BENALA R.CYes
SIDDANATHA R.CYes
YELAGURYes
BALABATTIYes