ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
KUDAGIYes
RONIHALYes
TALEWADYes
TELAGIYes
MALAGHANYes
MASUTIYes
MULAWADYes
ARASHANAGIYes
HANAMAPURYes
GANI R. CYes