ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮವಾಣಿ Whatsapp/Broadcasting ಗುಂಪು ರಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ
Panchayat NameCreated
HALAGANIYes
KUMATHEYes
HONAGANAHALLIYes
GUNADALYes
JAINAPURYes
KARJOLYes
BABALESWARYes
ARJUNAGIYes
D.GENNURYes
BOLACHIKKALAKIYes
HOSURYes
SARWADYes
NIDONIYes
KAMBAGIYes
MAMADAPURYes
KHAKANDAKIYes